Suomen Koripalloerotuomarikerhojen liitto ry:n toimintasäännöt

1. Liiton nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Koripalloerotuomarikerhojen Liitto ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton epävirallinen lyhenne on SKEL. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Liitto.

2. Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on toimia koripalloerotuomarien muodostamien rekisteröityjen yhdistysten, joita näissä säännöissä nimitetään yhdistyksiksi, ja koripalloerotuomarien keskuselimenä ja ajaa näiden etuja kaikissa heitä koskevissa asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto:

 • tekee esityksiä ja aloitteita
 • käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja
 • on neuvottelu- ja sopijaosapuolena kaikissa koripalloerotuomaritoimintaa koskevissa asioissa
 • valvoo jäsenistönsä taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuuksia
 • harjoittaa koulutus- ja valistustyötä järjestämällä kursseja sekä tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia
 • edustaa ja valvoo koripalloerotuomarien ylimpänä elimenä jäsenistönsä toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi Liitto hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, toimeenpanemalla arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3. Liiton jäsenistö

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ainoastaan Suomessa rekisteröity yhdistys, jonka varsinaiset jäsenet ovat aktiivisesti koripalloerotuomaritoiminnassa mukana.

Liiton kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät Liiton tavoitteet.

Henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut Liiton tavoitteiden hyväksi, voidaan kutsua Liiton kunniajäseneksi.

Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannattavat jäsenet. Hallitus voi kutsua kunniajäsenet.

Jäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Liiton kokouksessa.

Liiton kokous voi erottaa varsinaisen tai kannattavan jäsenen, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai toimii Liiton sääntöjä, etuja tai toimintaperiaatteita vastaan tai niitä vaarantaen. Erottaminen vaatii tullakseen hyväksytyksi 2/3 äänten enmmistön. Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin Liitolle suorittamiaan maksuja yms.

4. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisen ja kannattavan jäsenen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päätetään Liiton vuosikokouksessa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

5. Liiton hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kahdesta (2) kuuteen (6) varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksellä voi olla korkeintaa yksi edustaja kerrallaan Liiton hallituksessa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Liiton nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi (2) yhdessä tai hallituksen erikseen oikeuttama henkilö.

7. Liiton tili- ja toimintakausi

Liiton tili- ja toimintakausi on vuosittain huhtikuun 1. – maaliskuun 31. päivä.

Tilinpäätös liitteineen on toimitettava tilintarkastajalle (-jille) vähintään kolme (3) viikkoa ennen Liiton vuosikokousta. Tilintarkastajan (-jien) on annettava kirjallinen lausunto tileistä hallitukselle yhden viikon kuluttua tilien vastaanottamisesta.

8. Liiton kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Liiton äänioikeutetuista jäsenistä siitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Liiton kokouksessa on äänioikeus kaikilla edellisen toimintakauden jäsenmaksunsa maksaneilla Liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaista jäsentä edustavalla virallisella kokousedustajalla, jotka käyttää jäsenen äänioikeutta, on oltava yhdistyksen hallituksen antama valtakirja, jossa on mainittava myös yhdistyksen muiden kokousedustajien nimet.

Jokaisella Liiton varsinaisella jäsenellä on Liiton kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohden. Varsinaisella jäsenellä voi kuitenkin olla enintään seitsemän (7) ääntä.

Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintää neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta edellisessä Liiton vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko kirjeitse tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Todetaan kokousedustajat ja tarkastetaan valtakirjat
 4. Esitetään Liiton tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta sekä kuullaan tilintarkastajan (tilintarkastajien) lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus alkaneelle toimintakaudelle
 8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkaneelle toimintakaudelle
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja alkaneelle kaksivuotiskaudelle, mikäli hän on erovuorossa
 10. Valitaan hallituksen jäsenet.
 11. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heille yksi (1) tai kaksi (2) varamiestä alkaneelle toimintakaudelle
 12. Päätetään Liiton kokouskutsujen ja muiden tiedotteiden julkaisemisesta
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli Liiton jäsen haluaa saada jonkin asian Liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kannattavalla ja kunniajäsenellä on Liiton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11. Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta on tehtävä Liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on oltava maininta sääntöjen muuttamisesta ja Liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään mahdolliset varat purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla suomalaisen koripalloerotuomaritoiminnan edistämiseen.

Graphics by Pineworks